Mestská poliklinika Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vestník vlády SR - Vyhláška ÚVZ SR č. 206/2021, č.207/2021, č.208/2021

Vestník vlády SR  - Vyhláška ÚVZ SR č. 206/2021, č.207/2021, č.208/2021
VESTNÍK VLÁDY SR   Vyhláška ÚVZ SR číslo:  206/2021, 207/2021, 208/2021                                          ...

__________________________________________________________________________________________
                                                               

                                                                             

                                                                               VESTNÍK VLÁDY
                                                                           Slovenskej republiky                                                                                                                                            

                                                                                               206
                                                                                   VYHLÁŠKA
                          Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
                                         pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri
ohrození verejného zdravia:


                                                                                          § 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového
ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1) alebo výrobok
KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného
predpisu.2)
                                                                                            § 2
Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest
(nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej
dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
k) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
l) čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
(3) Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to
použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
c) osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na
výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
d) zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži,

e) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov
s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
f) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi
zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie
respirátora,
g) osôb, ktoré sa nachádzajú v interiéri v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni
ostražitosti podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení
v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“).
                                                                                           § 3
Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nachádzajúcim sa v
územných obvodoch okresov v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne
prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a
to rúška, šálu alebo šatky.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov
v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie
horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška,
šálu alebo šatky na hromadných podujatiach.
(3) Povinnosť podľa odseku 1sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako
5 metrov,
d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
f) osoby pri výkone športu,
g) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
h) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
i) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
j) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

(4) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) osoby pri výkone športu,
f) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
g) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
h) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
                                                                                    § 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
                                                                                  § 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
vyhlaska_206 229.3 kB pdf 18.5.2021
vyhlaska_207 289.8 kB pdf 18.5.2021
vyhlaska_208 336.2 kB pdf 18.5.2021
vyhlaska_205 226.8 kB pdf 27.5.2021
vyhlaska_212 318.7 kB pdf 3.6.2021