Mestská poliklinika Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2021

Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2021
Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2021

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva
podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona
tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§ 1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce
služby.
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu
lekára,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo
prostredníctvom donáškovej služby,
c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021,
d) predajne drogérie,
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú
tieto súčasťou predajne,
f) predajne novín a tlačovín,
g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4, pričom tovarom
zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej
pošty alebo telefónu,
i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov,
boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy
bicyklov,
l) prevádzky telekomunikačných operátorov,
m) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
n) práčovne a čistiarne odevov,
o) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
p) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
q) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických
kariet,
r) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
s) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
t) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov,
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
u) prevádzky kľúčových služieb,
v) zberné dvory,
w) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3,
x) služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti
s výkonom práce a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia,

1 § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Čiastka 2/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5
y) opravovne obuvi.
§ 2
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení
a v prípade písm. h) i zákazníkom nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou; táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické
opatrenia,
d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch,
kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym
občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné
a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu
prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce
v spoločnej domácnosti,
g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej
osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2
, v prevádzke sa v jednom
okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby,
h) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky,
či v blízkosti prevádzky.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať
nasledovné opatrenia:
a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo
šatkou,
b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
c) cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom
za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor
predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných
priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) v obchodnom dome môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby podľa
§ 1 ods. 2,
b) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
c) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
d) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na
15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa
nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
e) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
f) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len
v zabalenom stave,
g) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na
diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň
2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
Čiastka 2/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 6
b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť:
1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník,
2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
3. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch
dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové
služby alebo ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické alebo ostatné krátkodobé ubytovacie
služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom,
alebo šatkou,
b) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
c) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné
prostriedky s virucídnym účinkom,
d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
§ 3
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje
umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
§ 4
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či
inej povahy.
(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade
verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas
a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport,
Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,
h) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných
športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga
(hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri
ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až h),
Čiastka 2/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 7
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia
zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie
je možné dodržať,
j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet
osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4
ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu
obradu nie je možné,
d) dodržiavať respiračnú etiketu,
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného
ochorenia,
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri
prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
i) zakazuje sa podávanie rúk,
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obradu odstrániť nádoby s vodou,
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2
písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových
obrúskov,
Čiastka 2/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 8
3. zákaz podávania rúk,
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých
kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. h) dodržiavať
nasledovné podmienky:
a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,
b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu
SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené
zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však
v rozsahu raz za 7 dní.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 77/2020 V. v. SR, ktorou
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
§ 6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu
z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. januára 2021.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
Čiastka 2/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 9
Príloha
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 3/2021 V. v. SR
Vzor
Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 potvrdené(1):
 pozitívnym RT-PCR
 antigénovým testom
 protilátkami proti Covid-19
za posledné 3 mesiace a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania
karanténnych opatrení na toto ochorenie
od..................................... do......................................,
pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19.
(1) označte spôsob potvrdenia ochorenia
V ...............................................
Dňa : ......................................... .........................................................
pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD