Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontaktné informácie

MESTSKÁ POLIKLINIKA
SNP 2
942 18 Šurany
Telefón: 
035/6 923 000 (informácie)

/Vjazd na parkovisko MsPK Šurany z Mudrochovej ulice/ 


Nábrežie 16
942 01 Šurany

/ambulancie pre deti a dorast, oftalmologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, psychologická poradňa/ 

Telefón: 035/6 923 000 (informácie)

 

 

 

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 
Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností je možné písomne na adrese:
Mestská poliklinika
SNP č.2
942 18 Šurany


Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii:
V súlade s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, Mestská poliklinika vyberá za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií. 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí poštou na adresu:
Mestská poliklinika
SNP č.2
942 18 ŠuranyZákladná organizačná štruktúra Mestskej polikliniky:
1. Liečebno-preventívna zložka
2. Hospodársko –technická zložka


Prehľad predpisov týkajúcich sa činnosti Mestskej polikliniky:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Zákon č. 152/1998 Zb. o sťažnostiach v platnom znení
Zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
Zákon č. 311/2001 Zb. Zákonník práce v platnom znení
Zákon č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení
Zákon č. 283/2002 Zb. o cestných náhradách v platnom znení
Zákon č. 437/2004 Zb. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení
Zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
Zákon č. 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení
Zákon č. 577/2004 Zb. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení
Zákon č. 578/2004 Zb. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení 
Zákon č. 580/2004 Zb. o zdravotnom poistení v platnom znení
Zákon č. 581/2004 Zb. o zdravotných poisťovniach v platnom znení 
Zákon č. 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
Zákon č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení
Zákon č. 126/2006 Zb. o verejnom zdravotníctve v platnom znení